فایل رایگان تدوين و اولويت بندي راهبردهاي مديريت پسماند شهر بابلسر با استفاده از روش Swot وماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي Qspm

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تدوين و اولويت بندي راهبردهاي مديريت پسماند شهر بابلسر با استفاده از روش Swot وماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي Qspm :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

مدیریت پسماند در شهر ساحلی بابلسر به دلایلی مانندگردشگر پذیر بودن, اکوسیستم شکننده و حساس,عدم وجود اراضی بایر و تراکم بالای جمعیت از اهمیت خاصی برخوردارمی باشد که لزوم تدوین برنامه راهبردی مبتنی بر واقعیت های موجود را اجتناب ناپذیر و حتمی می نماید. از مناسب ترین فنون برنامه ریزی ماتریس swot است که به عنوان ابزارنوین تحلیل عملکرد ووضعیت شکاف هامورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی ابتدا براساس پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران عوامل درونی و بیرونی موثر بر مدیریت پسماند بابلسر شناسایی و وزن دهی شدند که نشان دهنده کمتر بودن نقاط قوت از نقاط ضعف و همچنین استفاده کمتر از فرصتهای موجود در مقابل تهدیدها می باشد در مرحله بعد با تعیین 21 راهبرد در 4 گروه st,wt,so,wo ماتریس سوات وتعیین میزان جذابیت آنهابا استفاده از ماتریس QSPM راهبرد بازیافت به عنوان ستراتژی برتر مشخص گردید.

لینک کمکی