فایل رایگان حل تحليلي جريان لزج درون توده ي متخلخل با استفاده از روش AGM و مقايسه ي آن با روش عددي Runge–Kutta Method

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حل تحليلي جريان لزج درون توده ي متخلخل با استفاده از روش AGM و مقايسه ي آن با روش عددي Runge–Kutta Method :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مقاله جریان لزج ارام درون یک کانال نیمه متخلخل در حضور میدان مغناطیسی عمودی بررسی شده است. و روش AGM برای حل تقریبی این سیستم غیر خطی به کار گرفته شده است. سپس تاثیر دو عدد بی بعدHartmann (Ha) برای تعریف نیروهای مغناطیسی و عدد رینولدز Reynolds (R) برای نیروهای دینامیکی را در نظر می گیریم. نتایج این روش با حل عددی (NM) مقایسه شده است.نتایج نشان می هد که این روش بسیار کار آمد و ساده است. و می تواند برای سایر مسائل، غیر خطی به کار گرفته شود.

لینک کمکی