فایل رایگان ساخت و بررسي نانو فوتوکاتاليست هاي اکسيد قلع آلائيده شده با يوروپيم در تخريب رنگ متيلن بلو در محيط آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساخت و بررسي نانو فوتوکاتاليست هاي اکسيد قلع آلائيده شده با يوروپيم در تخريب رنگ متيلن بلو در محيط آبي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این پژوهش، نانوذرات اکسید قلع آلاییده شده با یوروپیم به روش شیمیایی هم رسوبی سنتز شد. مشخصه یابی، ساختارشناسی و ریخت شناسی نانوذرات ساخته شده به وسیله آنالیزهایی همچون پراش سنجی پرتوایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترون روبشی (SEM) مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند. با استفاده از طی فسنج مرئی-فرابنفش خاصیت فوتوکاتالیستی این نانوذرات ارزیابی شده و میزان تاثیر حضور این نانوذرات در رنگ بری متیلن بلو در محیط های آبی مطالعه شد.

لینک کمکی