فایل رایگان شناسايي مولکولي گونه هاي توکسوکارا در گربه هاي ولگرد شهرستان خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي مولکولي گونه هاي توکسوکارا در گربه هاي ولگرد شهرستان خرم آباد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

توکسوکارا از جمله نماتودهای انگلی گوشتخواران وحشی است که دارای پراکندگی جهانی می باشد. با توجه به فراوانی گربه های ولگرد به عنوان میزبان مخزن و همچنین با توجه به نقش تخم توکسوکارا به عنوان یک منبع عفونت انسانی به خصوص برای کودکان، روش های نوین تشخیصی نظیر آزمایشات مولکولی جهت تعیین میزان آلودگی در گوشتخواران کاربرد زیادی یافته است. در این مطالعه با تله گذاری در قسمت های مختلف شهرستان خرمآباد، تعداد 59 نمونه مدفوع به صورت تصادفی از گربه های ولگرد جمع آوری گردید. بدنبال انجام آزمون LAMP مشخص گردید 15 نمونه ( 22 درصد) آلوده به توکسوکارا بوده اند. از این بین 11/54 درصد از گربه ها مبتلا به توکسوکارا کنیس و 1/29 درصد مبتلا به توکسوکارا کتی بودند. به نظر میرسد آزمون LAMP روشی حساس و سریع به منظور تشخیص آلودگی به توکسوکارا در گوشتخواران است. با توجه به شیوع بالای آلودگی و نقش توکسوکارا در ایجاد سندرم نوزاد مهاجر احشایی و نوزاد مهاجر چشمی، به نظر می رسد انجام اقدامات پیشگیرانه از جمله ممانعت از تردد گربه ها در اماکن عمومی به ویژه محل بازی کودکان و همچنین پرهیز از تماس مستقیم با گربه های ولگرد ضروری است.

لینک کمکی