فایل رایگان طراحي و ارزيابي عملکرد رطوبت زن غشايي بمنظور کاربرد در مرطوب سازي گاز ورودي به پيل سوختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي و ارزيابي عملکرد رطوبت زن غشايي بمنظور کاربرد در مرطوب سازي گاز ورودي به پيل سوختي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

گازهای واکنشگر در هنگام ورود به توده پیل سوختی بایستی دارای رطوبت بهینه باشند، مرطوب سازی این گازها به کمک یک رطوبت زن غشایی صورت می پذیرد. در پژوهش حاضر یک مدل عددی جهت بررسی پدیده انتقال جرم و حرارت در یک رطوبت زن غشایی آب گاز ارائه شده است و در ابتدا روابط بقای جرم و انرژی برای کانال گاز رطوبت زن اعمال شده و برای حل این معادلات در حالت یک بعدی از روش عددی استفاده شده است. همچنین جهت ارزیابی عملکرد رطوبت زن می توان تاثیر پارامترهای مختلف را بررسی نمود و نتایج نشان می دهد که افزایش طول کانال سبب افزایش دما و رطوبت نسبی گاز خروجی می شود و همچنین عملکرد رطوبت زن در دبی های پایین از گاز، ارتقا می یابد.

لینک کمکی