فایل رایگان غلظت کادميوم در عضله، کبد و کليه گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه فلاورجان، ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان غلظت کادميوم در عضله، کبد و کليه گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه فلاورجان، ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی سطح کادمیوم در عضله ، کبد و کلیه گوسفندان از اصفهان و هم چنین مقایسه آن ها با سطح گزارش در چند کشور دیگر و با حداکثر سطوح قابل تحمل برای مصرف انسان بود. نمونه های عضله، کبد و کلیه از 60 حیوان در حدود 1 تا 6 ساله از لاشه های ذبح شده در کشتارگاه فلاورجان، اصفهان جمع آوری شد. نمونه های (هضم اسیدی شده و غلظت کادمیوم) توسط کوره گرافیتی دستگاه جذب اتمی ( GFAAS ) تعیین شد. غلظت متوسط وزن خالص در عضله، کبد و کلیه در حدود 0.0017 میلی گرم / کیلوگرم، 0.0743 mg / kg و 0.02290 میلی گرم / کیلوگرم بود. غلظت متوسط کادمیوم در نمونه های بافتی پایین تر از حداکثر غلظت قابل قبول در کمیسیون اروپا ( EC ) بود. تجزیه و تحلیل آماری ، تفاوت معنی داری در غلظت کادمیوم از کبد و کلیه بین گروه های سنی مختلف ( P <0.05 ) از خود نشان داد.

لینک کمکی