فایل رایگان کليدزني بهينه خطوط انتقال براي کاهش تراکم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کليدزني بهينه خطوط انتقال براي کاهش تراکم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

خطوط انتقال به صورت سنتی به عنوان تجهیزاتی در نظر گرفته می شوند که به جز در طول زمان های قطعی های اجباری در شبکه ثابت هستند. این نگاه سنتی، آن ها را به عنوان تجهیزاتی که متصدیان، قابلیت کنترل آن ها را دارند، توصیف نمی کند. بااین وجود، به صورت رسمی و غیررسمی تصدیق شده که متصدیان سیستم می توانند حالت عناصر انتقال را تغییر دهند. در این پایان نامه از مسئله ی کلیدزنی بهینه خطوط انتقال به عنوان ابزاری برای مدیریت تراکم خطوط و کاهش هزینه های انرژی استفاده شده است.

لینک کمکی