فایل رایگان مطالعه تاثير ضد باکتريايي اسانس رزماري (Rosmarinus officinalis) بر باکتري يرسنيا راکري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه تاثير ضد باکتريايي اسانس رزماري (Rosmarinus officinalis) بر باکتري يرسنيا راکري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس رزماری ( Rosmarinus officinalis ) بر علیه باکتری یرسنیاراکری جدا شده از ماهی قزل آلای رنگین کمان بود. پس از تعیین بیوتیپ یرسینیا راکری مورد بررسی در این مطالعه، برای بررسی اثر ضد میکروبی اسانس رزماری ، با استفاده از DMSO، غلظت های 0/25%، 0/5%، 1%، 1/5% اسانس تهیه گردید و توسط دیسک دیفیوژن اثر این غلظت ها بر روی رشد یک جدایه از یرسینیا راکری با اندازه گیری قطر عدم هاله رشد، بدست آمد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد بیوتیپ باکتری یرسینیا راکری مربوط به بیوتیپ نوع 1 است و از طرفی غلظت های 0/25%، 0/5%، 1% و 1/5% اسانس رزماری باعث ایجاد هاله عدم رشد به ترتیب به مقادیر صفر، صفر، 7/4 میلی متر و 13/2 میلی متر می شود. بر اساس نتایج به دست آمده اسانس رزماری قدرت میکروبکشی بر علیه باکتری یرسینیا راکری به خصوص در غلظت 1/5% دارد.

لینک کمکی