فایل رایگان مطالعه مورفومتريک جمجمه شوکا ( Capreolus capreolus )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه مورفومتريک جمجمه شوکا ( Capreolus capreolus ) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت کالبدشناسی جمجمه، هدف از مطالعه حاضر بررسی خصوصیات مورفومتریک جمجمه شوکا بود. بدین منظور 11 پارامتر از جمله طول جمجمه، بیشترین عرض جمجمه در محل کمان گونه و غیره در جمجمه 3 شوکا به وسیله ی کولیس دیجیتال و نرم افزار image J اندازهگیری شد. مقادیر بدست آمده توسط نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که جمجمه شوکا در بسیاری از فاکتورها مانند طول جمجمه از سایر نشخوارکنندگان مطالعه شده کوچکتر می باشد.

لینک کمکی