فایل رایگان ارزيابي عوامل سياسي موثر بر کاهش ارزش سهام در شرکت هاي موجود در بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي عوامل سياسي موثر بر کاهش ارزش سهام در شرکت هاي موجود در بورس اوراق بهادار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در ایران بسیاری از شرکت ها علی رغم تلاش های صورت گرفته در راستای خصوصی سازی کماکان زیر نظر دولت بوده و اعمال کنترل های دولت بر سیاست های مالی و عملیاتی آن ها دیده می شود و با توجه به اینکه ارتباط سیاسی نقش مهمی در تبیین رفتار سرمایه گذاری و وضعیت مالی شرکت ها ایفا می کند از این رو این تحقیق به بررسی تاثیر روابط سیاسی شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بر خطر ریزش قیمت سهام، تغییرات و کارایی سرمایه گذاری پرداخته است. روش تحقیق از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون لاجیت و چند متغیره است. برای بررسی و آزمون متغیرهای تحقیق تعداد زیادی شرکت به عنوان نمونه برای دوره زمانی بعد از سال 1392 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد روابط سیاسی شرکت ها دارای تاثیر منفی و معنادار بر خطر ریزش قیمت سهام و تاثیر مثبت و معنادار بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت ها دارد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از آن است که روابط سیاسی شرکت ها تاثیر معناداری بر تغییرات سرمایه گذاری شرکت ها ندارد

لینک کمکی