فایل رایگان بررسي ارتباط بين اهرم مالي با معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارتباط بين اهرم مالي با معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت ازجمله مهم ترین اهداف شرکت ها به شمار می رود. به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران، شرکت ها باید به دنبال افزایش ارزش افزوده بازار باشند. بهترین راه برای انجام آن، افزایش ارزش افزوده اقتصادی است که منعکس کننده توانایی شرکت ها برای بدست آوردن بازدهی های بیشتر از هزینه سرمایه است[ 1]. افزایش ارزش افزوده اقتصادی مستلزم اجرای پروژه های سودآور است. اجرای پروژه های سودآور نیز مستلزم تامین مالی می باشد. انتخاب نوع تامین مالی به ساختار مطلوب سرمایه و ساختار سرمایه بر ارزش کل شرکت تاثیر می گذارد[ 2]. مقاله حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین اهرم مالی با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار است. در راستای این هدف، تعداد 50 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات دوره 4 ساله پژوهش 92-95 در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیه از مدل های اقتصادسنجی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اهرم مالی با ارزش افزوده اقتصادی عدم رابطه و با ارزش افزوده بازار رابطه معنادار منفی وجود دارد.

لینک کمکی