فایل رایگان اثر صفحات مستغرق روي تىش برشي در آبگير در شرايط بستر زبر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر صفحات مستغرق روي تىش برشي در آبگير در شرايط بستر زبر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر زبری و و جود صفحات مستغرق بر مقدار تنش برشی داخل آبگیر در حالت ورودی تیزگوشه و گردگوشه مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد مقدار تنش برشی در حالت ورودی گرد گوشه کمتر از حالت ورودی تیز گوشه است در حالت بدون نصب صفحات، تنش برشی بیشتر از حالت با نصب صفحات بوده و با نصف صفحات مستغرق با آرایش موازی وزیگزاگی وزوایای 10 و 30 درجه، تنش برشی در نقاط عرضی یکنواخت می شود و این نشانگر این است که صفحات به کاهش جریان های چرخشی و کاهش تغییرات سرعت کمک کرده است.

لینک کمکی