فایل رایگان ارزيابي روند تغييرات پارامترهاي اقليمي و هيدرولوژيکي با استفاده از آزمون هاي ناپارامتريک من کندال و سن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي روند تغييرات پارامترهاي اقليمي و هيدرولوژيکي با استفاده از آزمون هاي ناپارامتريک من کندال و سن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

فرآیند تغییر اقلیم به ویژه تغییرات بارش و دما مهم ترین بحث مطرح در قلمرو علوم محیطی می باشد. یکی از روش های متداول جهت تحلیل سری های زمانی پارامترهای اقلیمی وهیدرولوژیکی، بررسی وجود یا عدم وجود روند در آن ها با استفاده از آزمون های آماری می باشد. لذا در این تحقیق به بررسی تغییرات زمانی و وجود روند در پارامترهای اقلیمی بارندگی، تبخیر، دمای حداقل و دمای حداکثر مربوط به ایستگاه هواشناسی اورگان و همچنین پارامتر هیدرولوژیکی رواناب حوضه چغاخور واقع در استان چهار محال و بختیاری با استفاده از روش من کندال و سن پرداخته شد. نتایج آزمون من کندال نشان داد که در طول دوره مورد مطالعه هیچ گونه روندی در بارش، دمای حداقل، دمای حداکثر و روناب سالانه در سطح معنی داری 95% وجود ندارد و تنها تغییرات تبخیردر سطح اطمینان 95% دارای روند معنی دار مثبت می باشد. همچنین آماره های آزمون سن در سطح اطمینان 95% نشان داد که بارش در هر سال چیزی حدود 6/324 میلی متر کاهش، تبخیر در هر سال چیزی حدود 15 میلی متر افزایش دمای حداکثر در هر سال چیزی حدود 0/013 درجه سانتی گراد افزایش، دمای حداقل در هر سال چیزی حدود 0/006 درجه سانتی گراد افزایش ورواناب تولیدی در هر سال چیزی حدود 0/004 متر مکعب بر ثانیه کاهش داشته است.

لینک کمکی