فایل رایگان ارزيابي متغيرهاي کيفيت آب رودخانه اترک با استفاده از روش تحليل مولفه هاي اصلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي متغيرهاي کيفيت آب رودخانه اترک با استفاده از روش تحليل مولفه هاي اصلي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر از یکی از رویکردهای آماری چند متغیره به نام تحلیل مولفه های اصلی استفاده شده است. رویکرد مذکور برای پایش داده های پیچیده و ماتریس های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد تا مهم ترین متغیرها در بین آنها شناسایی گردد. بدین منظور داده های 11 متغیر کیفیت آب مربوط به 5 ایستگاه هیدرومتری رودخانه اترک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در بخش نتایج، چهار مولفه اصلی در ساختار داده ها شناسایی شدند که در مجموع 73/8 درصد واریانس کل داده ها توسط آنها توصیف می شود. این روش ابزاری توانمند در شناسایی مهم ترین متغیرهای کیفیت آب در بخش پایش و ارزیابی مدیریت منابع آب است.

لینک کمکی