فایل رایگان استفاد از الگوريتم ژنتيک در بدست آوردن متغير شکل بهينه روش مالتي کوادريک در حل معادله پخش وانتقال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استفاد از الگوريتم ژنتيک در بدست آوردن متغير شکل بهينه روش مالتي کوادريک در حل معادله پخش وانتقال :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

دقت روش مالتی کوادریک به پارامتر شکل بستگی دارد. محققین این متغیر را با الگوریتم های متفاوت بهینه کرده اند در این تحقیق از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. تابع هدف نقش مهمی در بهینه سازی دارد.در این تحقیق، از توابع هدف ریشه میانگین مربعات خطا و مجموع خطای نسبی استفاده شد. پژوهش بر روی معادله پخش و انتقال یک ودوبعدی بررسی گردید. نتایج نشان داد که در معادله پخش وانتقال یک بعدی، تابع ریشه میانگین مربعات خطا، نتایج دقیق تری را ارائه می دهد و در دوبعدی، تابع مجموع خطای نسبی، دقیق تر است.

لینک کمکی