فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي آرايش سري آبشکن بانداللايک و آبشکن نفوذناپذير بر الگوي فرسايش در شرايط غير مستغرق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي آرايش سري آبشکن بانداللايک و آبشکن نفوذناپذير بر الگوي فرسايش در شرايط غير مستغرق :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

استفاده از آبشکن ها، از جمله روش های غیر مستقیم حفاظت از سواحل می باشد. سازه ی باندال لایک ترکیبیی از آبشکن نفوذپذیر و نفوذناپذیر است که در شبه قاره هند به منظور کنترل فرسایش و بهبود عمق جریان برای کشتی رانی در رودخانه های آبرفتی احداث می گردد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر نفوذ پذیری آبشکن ها بر تغییرات ابعاد چاله آبشستگی و توپوگرافی بستر در مسیر مستقیم در شرایط غیر مستغرق می باشد. با در نظر گرفتن سه نفوذ پذیری 33%، 45%، 64%بر روی آبشکن با زاویه قائم، نتایج نشان داد که افزایش نفوذ پذیری میزان آبشستگی را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. به طوری که مینیمم مقدار عمق، عرض و طول چاله آبشستگی مربوط به آبشکن با نفوذ پذیری 64 درصد می باشد.

لینک کمکی