فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي تاثير قطر لوله و غير ماندگاري جريان بر آبشستگي زيرخط لوله عبوري در عرض و بستر جريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي تاثير قطر لوله و غير ماندگاري جريان بر آبشستگي زيرخط لوله عبوري در عرض و بستر جريان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از عوامل شکست خطوط لوله متقاطع با رودخانه ها که منجر به نفوذ سیال عبوری از لوله به درون رودخانه می شود، آبشستگی زیر آن ها تحت تاثیر عبور جریان رودخانه است. محققین بسیاری تاکنون در خصوص مکانیزم آبشستگی زیر خط لوله تحت جریان یکسویه و توسعه آن مطالعه کرده اند، اما تمامی این مطالعات تحت شرایط جریان ماندگار بوده است. با تاثیر شرایط غیر ماندگاری جریان بر مکانیزم آبشستگی، هدف از مطالعه حاضر، بررسی آبشستگی زیر خط لوله عبوری از بستر رودخانه تحت شرایط غیر ماندگار، با احتساب اثر قطر لوله می باشد. برای این منظور برخی پارامترهای موثر بر هیدروگراف های در نظر گرفته شده تغییرداده شده و نتایج آن با نتایج آزمایش های انجام شده در شرایط ماندگار مقایسه گردید. از نتایج این تحقیق می توان دریافت نسبت آبشستگی برای جریان غیر ماندگار به جریان ماندگار برای قطرهای مختلف لوله بین 35 تا 60 درصد است.

لینک کمکی