فایل رایگان بررسي اثر احداث بند بر عمق جريان و رسوب رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر احداث بند بر عمق جريان و رسوب رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

خشکسالی های اخیر موجب کاهش سطح آب وپیدایش مشکلات بهداشتی وزیست محیطی برای رودخانه کارون در شهر اهواز ومحیط پیرامون شهری شده است. چشم انداز رودخانه کارون باکاهش دبی رودخانه بهم خورده واین شرایط در درازمدت آثار نامطلوبی بر محیط فیزیکی و بیولوژیکی آن واز سوی دیگر از نگاه منظر شهری وآثار رونی و اجتماعی آن خواهد گذاشت. بعنوان یک نگرش کلی، تلاش برای افزایش تراز سطح آب روخانه در محدوده شهری از جمله راه حل های برون رفت از این مشکل می باشد. یکی از راه حل های موجود، احداث بند بر روی رودخانه می باشد. در مقاله حاضر اثر احداث بند بر روی رودخانه کارون در شهر اهواز بررسی شده است. نتایج نشان داده است که احداث بندعلاوه بر تامین حداقل عمق آب موردنیاز برای جنبه های زیست محیطی، سبب ایجاد بستری مناسب برای فعالیت های تفریحی وگردشگری آبی وتامین آب ایستگاه های پمپاژ محدوده موردمطالعه نیز گردیده است.

لینک کمکی