فایل رایگان بررسي اثر زاويه و فواصل اپي هاي محافظ بر آبشستگي پيرامون تکيه گاه پل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر زاويه و فواصل اپي هاي محافظ بر آبشستگي پيرامون تکيه گاه پل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

بررسی آمار مرتبط با شکست پل ها نشان می دهد که بیشتر تخریب ها مربوط به تکیه گاه پل بوده است؛ در پژوهش حاضر عملکرد اپی های محافظ و پارامترهای موثر بر آن از جمله، فاصله و زاویه نصب آندر کاهش آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه پل به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که زاویه نصب و فواصل بین اپی های محافظ تاثیر قابل ملاحظه ای بر میزان کاهش آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه پل دارد. به طوری که با افزایش فاصله بین اپی های محافظ، عملکرد آن بهبود می یابد. همچنین نتایج نشان داد اپی با زاویه نصب 30 درجه، باعث کاهش 68 درصدی آبشستگی موضعی می گردد.

لینک کمکی