فایل رایگان بررسي تاثير افزودن بيوچار اصلاح شده و زئوليت در خاک بر کاهش آلودگي منابع آب سطحي از طريق کاهش حجم زهاب خروجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير افزودن بيوچار اصلاح شده و زئوليت در خاک بر کاهش آلودگي منابع آب سطحي از طريق کاهش حجم زهاب خروجي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

کیفیت منابع آب های سطحی روز به روز در حال کاهش است. یکی از عوامل آلوده کننده منابع آب های سطحی زهاب های کشاورزی است، به همین منظور تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر بیوچار باگاس نیشکر و زئولیت پتاسیمی بر حجم زهاب خروی و هدایت الکتریکی آن در طی 15 نوبت آبیاری در سال 1397 در مزرعه تحقیقاتی شماره یک دانشکده علوم اب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. تیمارهای مورد بررسی در این تحقیق شامل بیوچار اصلاح شده B و زئولیت X در سطح M0، M2و M5 به ترتیب شامل صفر، 2 و 5 گرم در کیلوگرم خاک بود. ستون های مورد استفاده در این پژوهش، لوله های پلاستیکی به قطر 10/5 سانتی متر و ارتفاع 50 سانتی متر بودند. تیمارهای مورداستفاده در پژوهش به صورت مخلوط با خاک مورد استفاده قرار گرفت. پس از پایان هر آبیاری زهاب خروجی به آزمایشگاه منتقل و حجم و هدایت الکتریکی آن اندازه گیری شد. نتایجنشان داد که تیمار بیوچار در سطح 2 و 5 گرم در کیلوگرم خاک به ترتیب باعث کاهش 17 و 23 درصد نسبت به تیمار شاهد (صفر گرم) و تیمار زئولیت در سطح 2 و 5 گرم در کیلوگرم خاک به ترتیب باعث کاهش 12 و 20 درصد نسبت به تیمار شاهد (صفر گرم) حجم زهاب خروجی شدند. در رابطه با هدایت الکتریکی هیچ کدام از تیمارها بجز در مواردی اندک در آزمایشات (آبیاری ها) اثر معنی دار بر هدایت الکتریکی زهاب خروجی نداشتند.

لینک کمکی