فایل رایگان بررسي عددي اثر تغيير در آارايش هندسي وجانمائي سرريز زيگزاگي بر ضريب دبي با استفاده از مدل FLOW3D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عددي اثر تغيير در آارايش هندسي وجانمائي سرريز زيگزاگي بر ضريب دبي با استفاده از مدل FLOW3D :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این پژوهش با استفاده از مدل FLOW 3D به بررسی اثر تغییر در آرایش هندسی و جانمائی سرریز زیگزاگی بر ضریب دبی سرریز پرداخته شده است. در این راستا سرریز زیگزاگی با زاویه ی کناری 15 درجه انتخاب گردید. باتوجه به شرایط آزمایشگاهی 5دبی ثابت برای عبور از آن در نظر گرفته شد و اثر تغییر در آرایش هندسی و جانمائی سرریز زیگزاگی بر ضریب دبی سرریز مورد توجه قرار گرفت. نتایج بدست آمده از بررسی ها حاکی از هماهنگی خروجی های مدل عددی با نتایج برداشت شده آزمایشگاهی می باشد. در نهایت مقدار ضریب دبی در سرریزهای فرم یک و فرم معکوس و در مقابل پارامترهای ذکر شده با افزایش هریک از پارامترها، روند افزایشی داشته است.

لینک کمکی