فایل رایگان بررسي کيفي اب رودخانه کارون براساس شاخص هاي کشاورزي در دوره هاي خشک و تر (مطالعه موردي ايستگاه هاي ملاثاني ودارخوين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کيفي اب رودخانه کارون براساس شاخص هاي کشاورزي در دوره هاي خشک و تر (مطالعه موردي ايستگاه هاي ملاثاني ودارخوين) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

با افزایش فشار بر منابع آب و خاک در دهه های مدیریت کیفی و کمی منابع آب به جهت تولید بیشتر منابع غذایی اهمیت ویژه ای یافته است. رودخانه کارون که پرآب ترین کشور می باشد، همواره شریان اصلی کشاورزی در مناطق جنوب غربی ایران بوده است. شاخص های کیفی ویلکاکس، فائو آیرز وستکات باهدف بررسی کیفیت آب این رودخانه در دوایستگاه ملاثانی ودار خوین مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان دهنده روند کاهش کیفیت آب رودخانه دردهه اخیر بوده است. روندی که در صورت ادامه، می تواند منجر به غیر قابل استفاده شدن آب کارون در بخش کشاورزی گردد.

لینک کمکی