فایل رایگان بررسي مقاومت جريان در کانال هاي آبرفتي بااستفاده از روش هوشمند مبتني بر کرنل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مقاومت جريان در کانال هاي آبرفتي بااستفاده از روش هوشمند مبتني بر کرنل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

یکی از مسائل مهم در مهندسی رودخانه داشتن اطلاعات کافی در مورد مقاومت هیدرولیکی در کانال های آبرفتی است. شکل های مختلف بستر مانند تلماسه ها اثرات بارزی بر روی مقاومت جریان دارند اما به دلیل تاثیر پارامترهای مختلف هیدرولیکی و مشخصات ذرات بر مقاومت جریان تخمین دقیق این پارامتر مشکل می باشد. در تحقیق کنونی ضریب زبری مانینگ در کانال های آبرفتی روباز با شکل بستر تلماسه بااستفاده از روش مبتنی بر کرنل ماشین بردار پشتیبان مورد ارزیابی قرار گرفته است. مدل های مختلفی براساس مشخصات جریان وذرات رسوبی تعریف شد و با استفاده از داده های آزمایشگاهی تست گردید. نتایج حاصله ضمن تایید قابلیت روش به کار رفته در تحقیق، نشان داد که مدل با پارامترهای ورودی مربوط به هر دومشخصات جریان وذرات رسوبی در تخمین ضریب زبری موفق تر بوده وترکیب پارامترهای (فرمول در متن اصلی مقاله) منجر به نتایج دقیق تری می گردد.

لینک کمکی