فایل رایگان پايش و پيش بيني تغييرات سطح آب رودخانه کارون با تلفيق سنجش از دور ومدل سلول هاي خودکار مارکوف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پايش و پيش بيني تغييرات سطح آب رودخانه کارون با تلفيق سنجش از دور ومدل سلول هاي خودکار مارکوف :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

یکیازمهم ترین منابعی که از رخداد تغییر اقلیم وخشکسالی تاثیر می پذیرند، منابع آبی هستند. برآورد، پایش و پیش بینی روند تغییرات سطح این منابع، اطلاعات مفیدی را برای مدیران و برنامه ریزان درراستای مدیریت صحیح منابع آب و کاهش آثار مخرب خشکسالی فراهم می نماید. هدف از این مطالعه، بررسی روند تغییرات سطح آب رودخانه کارون درمسیرعبوری از شهر اهواز طی دوره زمانی 2016-1986 و پیش بینی آن در آینده می باشد. نقشه های کاربری اراضی برای سال های 1986، 2002، 2016 بااستفاده از روش دورسنجی از تصاویر ماهواره لندست استخراج شدند واز مدل سلول های خودکار مارکوف برای پیش بینی تغییرات آینده در سال 2030 استفاده شد. نتایج نشان دد که درطول سه دهه گذشته، سطح آب رودخانه کارون به میزان 28/86 درصد کاهش یافته است که علت آن را می توان وقوع خشکسالی های متوالی و عوامل مدیریتی دانست. نتایج حاصل از پیش بینی تغییرات نشان داد که در صورتی که روند موجود ادامه یابد، سطح آب رودخانه کارون در طی 14 سال آینده به میزان 18/49 درصد نسبت به شرایط فعلی کاهش خواهد یافت. این نتایج هشداری برای مدیران و برنامه ریزان بوده و ضرورت استفاده از روش های جامع مدیریت منابع آب در منطقه و بکارگیری راهبردهای مدیریتی مناسب برای سازش با کم آبی باتوجه به احتمال تشدید خشکسالی در آینده را می نماید.

لینک کمکی