فایل رایگان پيش بيني جريان ماهانه رودخانه بااستفاده از شبکه بيزين و برنامه ريزي ژنتيک(محدوده مطالعاتي: روداخانه ناورود، استان گيلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني جريان ماهانه رودخانه بااستفاده از شبکه بيزين و برنامه ريزي ژنتيک(محدوده مطالعاتي: روداخانه ناورود، استان گيلان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر ابتدا آزمون های روند، ایستایی و نقطه شکست بر روی هفت متغیر هواشناسی که شامل: بارش، رطوبت نسبی، تبخیر، دمای حداقل، ساعت آفتابی و دبی ماهانه می باشند، اعمال شد و نتایج حاکی از عدم وجود روند وایستایی متغیرها بود. سپس با استفاده از شبکه بیزین معادله ای برای پیش بینی دبی ماهانه بدست آمد که خروجی آن نشان از بکارگیری متغیرهای بارش، تبخیر و دبی یک ماه جهت مدل سازی استافده شده بود. سپس برای مقایسه این مدل با مدل برنامه ریزی ژنتیک خطی شده از متغیرهای مذکور در فرآیند شبیه سازی استفاده شد؛ نتایج آماری حاکی از عملکرد بهتر برنامه ریزی ژنتیک خطی شده نسبت به مدل شبیکه بیزین است، با بکارگیری دبی پایه در مدل سازی، خروجی هر مدل نسبت به حالت قبل مقایسه شد که نشان دهنده بهبود نتایج خروجی مدل پیش بینی بود. در انتها با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک یک مدل غیر خطی برای پیش بینی دبی ماهانه رودخانه ناورود ساخته شد که نتیجه این مدل از دو مدل شبکه بیزین و برنامه ریزی ژنتیک خطی شده بهتر بود.

لینک کمکی