فایل رایگان تاثير تغييرات شيب بالادست پايين دست سر ريز لبه پهن بر روي ضريب دبي با استفاده از نرم افزار FLOW-3D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير تغييرات شيب بالادست پايين دست سر ريز لبه پهن بر روي ضريب دبي با استفاده از نرم افزار FLOW-3D :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

دراین پژوهش، ازداده های آزمایشگاهی سارجیسن و پرسی استافده شد و پروفیل فشار برای دو دبی عبوری از سرریزهای لبه پهن BRV,VRB رسم شد سپس با استفاده از نرم افزار FLOW-3D، جریان عبوری از سرریز لبه پهنن برای دوآزمایش شبیه سازی شد ونتایج عددی وآزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفت. انطباق نتایج بدست آمه، نشان دهنده دقت بالای نرم افزار است. سپس اثر شیب وجه بالادست و پایین دست بر ضریب دبی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که با افزایش شیب وجه بالادست ضریب دبی سرریز کاهش می یابد و تغییر شیب پایین ست تاثیری روی ضریب دبی ندارد.

لینک کمکی