فایل رایگان تحليل عدم قطعيت روابط ليم، ليو و ملويل در تخمين آب شستگي اطراف تکيه گاه کناري پل ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل عدم قطعيت روابط ليم، ليو و ملويل در تخمين آب شستگي اطراف تکيه گاه کناري پل ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

به طور کلی توصیف پدیده های طبیعی در قالب روابط ریاضی همواره با عدم قطعیت هایی همراه خواهد بود که ناشی از درک ناقص از پدیده، ماهیت پویای پدیده ها و نیز خطاهای انسانی واندازه گیری است. در تحقیق حاضر، قابلیت اطمینان تعدادی از روابط پیشنهادی جهت برآورد میزان ابشستگی اطراف پایه های کناری پل به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو بررسی شده است و سپس نتایج حاصل و قابلیت اطمینان، ضریب اطمینان، و حداکثر عمق آبشستگی تخمین زده شده توسط روابط با داده های آزمایشگاهی مقایسه شده و رابطه با احتمال شکست کمتر وشاخص اطمینان در محدوده مورد نظر رابطه مطلوب معرفی شده است.

لینک کمکی