فایل رایگان تحليل و ارزيابي شبکه عصبي موجک در تخمين ميزان مواد جامد محلول در آب رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه کاکارضا لرستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل و ارزيابي شبکه عصبي موجک در تخمين ميزان مواد جامد محلول در آب رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه کاکارضا لرستان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در این پژوهش جهت بررسی میزان مواد جامد محلول در آب رودخانه کاکارضا واقع در استان لرستان از مدل شبکه عصبی موجک استفاده شد ونتایج آن با مدل شبکه عصبی مصنوعی مقایسه گردید. برای این منظور از پارامترهای کیفی شامل هیدروژن کربنات، کلرید، سولفات، کلسیم، منیزیم، سدیم و دبی جریان در مقیاس زمانی ماهانه طی دوره آماری 1395-1362 استفاده شد. معیارهای ضریب همبستگی، ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب نش ساتکلیف جهت ارزیابی مدل ها مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه نتایج نشان داد مدل شبکه عصبی موجک عملکرد بهتری نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی دارد.

لینک کمکی