فایل رایگان تخمين بارمعلق رودخانه هاي شني با استفاده از مشخصات هيدروليکي جريان و رگرسيون PLC (مطالعه موردي: رودخانه ماربر پادنا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تخمين بارمعلق رودخانه هاي شني با استفاده از مشخصات هيدروليکي جريان و رگرسيون PLC (مطالعه موردي: رودخانه ماربر پادنا) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

برآورد بار معلق در رودخانه ها یکی از مباحث بسیار مهم در مهندسی رسوب و فرسایش است. تخمین صحیح از میزان رسوبات رودخانه مهندسان هیدرولیک را قادر به درکی درست از طراحی سازه های آبی، همچون سد، نیروگاه های برق آبی، پل ها و سایر ساز ه های هیدرولیکی می سازد. برای این منظور 39 مقطع عرضی از رودخانه ماربر پادنا مورد ارزیابی هیدرولیکی قرار گرفت. سرعت متوسط رودخانه توسط مولینه تعیین شد. در هر مقطع از رودخانه سه نمونه جهت تعیین غلظت بار رسوبی گرفته شد. تخمین بار معلق رودخانه با استفاده از رگرسیون PLC با توجه به زبری بستر رودخانه، شیب طولی، عرض رودخانه، عمق جریان، سرعت برشی و سرعت متوسط جریان صورت گرفته است. نتایج ارتباط قوی بین خصوصیات هیدرولیکی جریان رودخانه و غلظت رسوبات را نشان می دهد.

لینک کمکی