فایل رایگان توسعه مدل عددي هيدروديناميکي تاثير تلفات انتقال روي بار رسوب در رودخانه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توسعه مدل عددي هيدروديناميکي تاثير تلفات انتقال روي بار رسوب در رودخانه ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

وقتی جریان سیلابی در یک رودخانه فصلی به راه می افتد در اثر نفوذ از بستر و کناره ها، حجم سیلاب کاهش می یابد. این کاهش حجم در اثر نشت وتلفات انتقال، روی میزان انتقال بار معلق و بستر رودخانه ها اثر مستقیم خواهد گذاشت. دراین تحقیق مدلی هیدرودینامیکی یک روز بعدی توسعه داده شده است که قابلیت شبیه سازی روندیابی جریان، رسوب و تلفات انتقال را بصورت همزمان دارد. در این تحقیق اثر میزان نشت و تلفات انتقال روی میزان بار معلق و بار بستر رسوبی دررودخانه کارون برای یک هیدروگراف 100 روزه جریان بررسی شده است نتایج تحقیق نشان داد که در نظر گرفتن تلفات انتقال و نشت در رودخانه ها روی بار رسوبی بستر و معلق تاثیر بسزایی دارد و غلظت این پارامترها را افزایش می دهد.

لینک کمکی