فایل رایگان شبيه سازي جريان عبوري از روي سرريز کليد پيانويي بااستفاده از نرم افزار FLOW 3D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي جريان عبوري از روي سرريز کليد پيانويي بااستفاده از نرم افزار FLOW 3D :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

سرریز کلید پیانویی، نوع توسعه یافته ی سرریز کنگره ای است که جریان های سیلابی ورودی به مخازن و رودخانه ها را در بازه ی زمانی کوتاه از خودعبور می دهد. در این پژوهش، سرریز کلید پیانویی ساده با افزایش مدل k- در نرم افزار Flow 3D دبی 0/19، 0/142، 0/1، 0/06 متر مکعب بر ثانیه مدل سازی شده است و پس از استخراج داده های نرم افزاری، نمودار دبی اشل، رسم ونتایج با مدل آزمایشگاهی اندرسون مقایسه شد که ازدقت خوبی برخوردار بود. شاخص های آماری خطا در این پژوهش، ضریب همبستگی و میانگین مربعات خطا هستند که به ترتیب برابر 0/999 و 0/00001 به دست آمدند.

لینک کمکی