فایل رایگان شبيه سازي جريان ورودي سد در با استفاده از بارش باز تحليل ERA-Interim

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي جريان ورودي سد در با استفاده از بارش باز تحليل ERA-Interim :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

شبیه سازی رواناب حاصل از بارندگی در یک حوضه از جهات گوناگونی از جمله مدیریت سدها ومخازن، طراحی سازه های کنترل و تنظیم سیلاب و.. اهمیت دارد. داده های بارش اصلی ترین ورودی مدل های هیدرولوژیکی می باشد بنابراین وجود داده ی بارش با دقت بالای زمانی و مکانی ، باعث افزایش دقت خروجی مدل های هیدرولوژیکی می شود. هزینه بالا و عدم دسترسی به برخی ازنقاط سبب شده تا ایجاد شبکه ای گسترده از ایستگاه ها باران سنجی و رادار مبنا در اکثر حوضه آبریز با مشکل روبه رو شود. به همین دلیل در سال های اخیر استفاده از داده های بارش شبکه بندی شده در سراسر جهان افزایش یافته است. دراین تحقیق از بارش باز تحلیل ERA-Interim در مقیاس روزانه به عنوان ورودی مدل مفهومی و داده مبنای NAM جهت شبیه سازی جریان ورودی سد دز (حوضه ی آبریز دز) در بازه ی زمانی سال 2009 تا 2014 استفاده شده است. به منظور ارزیابی دقت جریان شبیه سازی از شاخص های ضریب همبستگی CC، میانگین مربعات خطا RMSE خطای توازن حجمی وخطای بیشینه جریان استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، ضریب همبستگی جریان شبیه سازی شده با استفاده از بارش باز تحلیل ERA-Interim در دوره ی واسنجی 0/89 و در دوره ی صحت سنجی 0/8 بوده است که نشان میدهد جریان شبیه سازی شده از قطعیت بالایی برخورار است. همچنین خطای توزان حجمی، جریان شبیه سازی شده در دوره ی واسنجی و صحت سنجی به ترتیب 0/13 و 10/6 درصد می باشد. براساس نتایج این تحقیق، بارش باز تحلیل ERA-Interim توانایی بالایی در شبیه سازی جریان در حوضه ی آبریز دز دارد و می توان بااطمینان کافی ازاین بارش به عنوان جایگزین یا مکمل بارش مشاهداتی در مدل های هیدرولوژیکی و مدیریت منابع آب استفاده کرد.

لینک کمکی