فایل رایگان شبيه سازي عددي الگوي رسوب در سد مخزني در شرايط انتقال رسوب متعادل و نامتعادل (مطالعه موردي؛ سد سليمانشاه، کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي عددي الگوي رسوب در سد مخزني در شرايط انتقال رسوب متعادل و نامتعادل (مطالعه موردي؛ سد سليمانشاه، کرمانشاه) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

بررسی تغییرات مورفولوژیکی در رودخانه ها بدون استفاده از مدل های ریاضی تقریبا غیرممکن است. در تحقیق حاضر مدلی عددی تهیه شده که پس از حل معادله جریان برای شرایط شبه ماندگار در مقاطع طبیعی با حل عددی معادله های انتقال و پیوستگی رسوب در شرایط تعادل و عدم تعادل، تغییرات مورفولوژ یکی در مجاری روباز و مخازن سدها را محاسبه می نماید. برای محاسبه ظرفیت غلظت بار معلق از رابطه پارکر و ظرفیت بار بستر از روابط پارکر، بگنولد و میر پیتر و مولر استفاده شد. نتایج نشان دهنده تفاوت الگوی فرسایش و رسوب گذاری روابط بگنولد و پارکر با روش میر پیتر و مولر بویژه در بازه ورودی به دریاچه سد بود.

لینک کمکی