فایل رایگان شبيه سازي عددي جريان پايين دست کف بندافقي و بستر محافظت شده با آستانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي عددي جريان پايين دست کف بندافقي و بستر محافظت شده با آستانه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

آبشستگی یکی از موضوعات قابل توجه در مهندسی رودخانه و هیدرولیک جریان بسترهای آبرفتی می باشد. برای حفاظت سازه های آبی و بستر در مقابل آبشستگی، می توان از کف بند یا آستانه بستر در پایین دست استفاده نمود در پژوهش حاضر، شبیه سازی عددی سرعت جریان بستر در چهار حالت آستانه با ارتفاع های مختلف، به کمک نرم افزار فلوئنت انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با تعبیه آستانه، مقدار حداکثر سرعت در میدان جریان، کاهش یافته است و از آن جایی که آستانه هم تراز با بستر اولیه، کمترین به هم خوردگی را در جریان ایجادمی کند، انرژی جنبشی آشفته نیز در مقایسه با حالت بدون آستانه کمتر می باشد.

لینک کمکی