فایل رایگان شبيه سزي رواناب حوضه سجا سرود با استفاده از SWAT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سزي رواناب حوضه سجا سرود با استفاده از SWAT :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

دخالت های انساانی مانند ساخت سدها تغییر کاربری اراضی بدلیل توسعه شهری و صنعتی باعث تغییر در سیستم طبیعی رودخانه ها و چرخه هیدرولوژیکی شده است. تغییرات هیدرولوژیکی موجب تغییر در میزان روناب وافزایش شدت سیلاب ها می گردد. در این مقاله از مدل SWAT جهت مدلسازی بارش رواناب حوضه سجاسرود در استن زنجان استفاده شده است. بررسی دقت مدلسازی براساس معیارهای ارزیابی NSE، PBIAS و RSR صورت گرفته که در دوره واسنجی بترتیب 0/7؛ 7/3، 0/55 و در دوره صحت سنج0/65، -9/4 و 0/58 می باشد و نشان داد که عملکرد مدل SWAT در شبیه سازی جریان خوب می باشد.

لینک کمکی