فایل رایگان کاربر سازه باندال لايک باله مثلثي در قوس 180 درجه به منظور حفاظت ساحل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربر سازه باندال لايک باله مثلثي در قوس 180 درجه به منظور حفاظت ساحل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مقاله سازه جدیدی به منظورکنترل فرسایش ساحل خارجی در خم رودخانه معرفی شده است. برای افزایش راندمان رسوب گذاری یک صفحه مثلثی شکل به دماغه سازه باندال لایک اضافه شده وبنام سازه باندال لایک باله مثلثی نامیده شده است.نتایج نشان داد که در عدد فرود 0/24 حداکثر عمق نسبی آبشستگی در این سازه نسبت به آبشکن نفوذناپذیر 31 درصدکاهش در حالیکه حداکثر ارتفاع نسبی رسوب گذاری 47 درصد افزایش داشته است. ضمنا پشته رسوبی در سازه باندال لایک باله مثلثی در امتداد ونزدیک به ساحل بیرونی و با طول بیشتر و فرم مطلوب تر ایجاد گردیده است.

لینک کمکی