فایل رایگان کنترل پديده ي يوتريفيکاسيون آب هاي سطحي توسط حذف فسفات با لجن تصفيه خانه آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کنترل پديده ي يوتريفيکاسيون آب هاي سطحي توسط حذف فسفات با لجن تصفيه خانه آب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

یوتریفیکاسیون ناشی از تخلیه مواد مغذی حاوی نیتروژن و فسفر به رودخانه ها است. با حذف فسفر، این معضل زیست محیطی رودخانه ها کنترل می شود. در این پژوهش کارایی لجن تصفیه خانه آب برای حذف فسفات از طریق جذب سطحی، با پارامترهای PH 3-11، غلظت اولیه فسفر 8-0/25 میلی گرم بر لیتر و مقدار جاذب 5-40 گرم بر لیتر بررسی شدند. نتایج نشان داد بیشترین مقدار راندمان 98/3 به دست آمد این راندمان در PH برابر با 5، غلظت 8 میلی گرم بر لیتر و مقدار جاذب 40 گرم بر لیتر، اتفاق افتاد. نتایج داده ها از ایزوترم لانگمویر با مقدار R2 برابر با 0/976 پیروی می کنند.

لینک کمکی