فایل رایگان مدل سازي عددي آب شستگي موضعي پايين دست حوضچه آرامش با شيب معکوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل سازي عددي آب شستگي موضعي پايين دست حوضچه آرامش با شيب معکوس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مسئله آب شستگی از موضوعات مهم در طراحی انواع مختلف سازه های هیدرولیکی است.هدف از این تحقیق، بررسی پدیده آب شستگی موضعی ناشی از جریان مستغرق خروجی از دریاچه های کشویی درپایاب حوضچه های آرامش با شیب معکوس با استفاده از نرم افزار flow-3D است. بدین منظور تاثیر پارامترهای زمان، عمق پایاب ودانه بندی رسوبات بستر بر روی دو پارامتر جداکثر عمق آب شستگی Ym و فاصله حداکثر عمق آب شستگی ازانتهاب حوضچه X m مورد بررسی قرارگرفت. مقایسه نتایج با نتایج آزمایشگاهی نشان داد که این نرم افزار با دقت مطلوبی قادر به تخمین ابعاد چاله آب شستگی است.

لینک کمکی