فایل رایگان مدلسازي رواناب حوضه سد مخزني مهاباد با استفاده از روش هاي رگرسيوني و شبکه عصبي مصنوعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدلسازي رواناب حوضه سد مخزني مهاباد با استفاده از روش هاي رگرسيوني و شبکه عصبي مصنوعي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از مسائل مهم مهندسی که به لحاظ پیچیدگی و اهمیت دارای اولویت ویژه می باشد، پیش بینی روناب سطحی است. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از تحلیل های رگرسیونی چندگانه خطی ولگاریتمی و غیر خطی بر پایه اطلاعات هیدرولوژیکی سه زیر حوضه ایستگاه های هیدرومتری بیطاس، کوتر وگرد یعقوب رابطه مناسبی بین پارامترهای دما، بارش ورواناب حوضه آبریز سد مخزنی مهاباد بدست آورده و نتایج حاصله با مدل شبکه عصبی مقایسه شوند. نتایج حاصل نشان داد که به علت ماهیت غیر خطی و پیچیده رابطه روناب بارش مدل های شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی مناسب تری از روش های رگرسیونی ارائه می دهند.

لینک کمکی