فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي تغييرات زمان بر تغييرات توپوگرافي بستر قوس تند 180 درجه در شرايط نزديک به آستانه حرکت درمسير مستقيم بالادست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي تغييرات زمان بر تغييرات توپوگرافي بستر قوس تند 180 درجه در شرايط نزديک به آستانه حرکت درمسير مستقيم بالادست :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی ازمایشگاهی تغییرات پاارمتر زمان بر تغییرات توپوگرافی بستر در شرایط نزدیک به آستانه حرکت پرداخته است. کانال آزمایشگاهی با قوس تند 180 درجه بوده و جریان در شرایط نزدیک به آستانه حرکت در مسیر مستقیم بالادست می باشد. نتایج ازمایشات نشان داد که باافزایش مدت زمان آزمایش توپوگرافی بستر دچار تغییراتی محسوس شد. بطوری که با افزایش مدت زمان آزمایش از 3 به 6، 9، 15 ساعت، به ترتیب میزان بیشینه آبشستگی معادل 210، 320 و 420 درصد، و همچنین میزان بیشینه و رسوب گذاری معادل 220، 270، 380 درصد افزایش یافت.

لینک کمکی