فایل رایگان مطالعه عددي اثر شيب جنبي ديواره و نفوذپذيري ابشکن ها در آشبستگي اطراف دماغه آن ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه عددي اثر شيب جنبي ديواره و نفوذپذيري ابشکن ها در آشبستگي اطراف دماغه آن ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

اهداف اصلی از کاربرد آبشکن ها در ساماندهی رودخانه حفاظت دیواره های رودخانه، توسعه طبیعی کنار رودخانه در طرح اصلاح مسیر، حفاظت های خاص و موضعی سازه های جانبی، کشتیرانی و احیای سامانه زیستابی رودخانه است. استفاده از آبشکن ها برای تثبیت و حفاظت از فرسایش کناره رودخانه ها به طور زیادی در ساماندهی رودخانه مورد استفاده قرار می گیرد. اثر حضور آبشکن، به عنوان یک سازه در مقابل جریان، باعث آبشستگی در اطراف دماغه آنها می شود. باتوجه به اثرات زیاد استفاده از آنها برای طرح های تثبیت و بازپس گیری اراضی تخریب شده در مجاورت رودخانه، درتحقیقات گذشته سعی شده که عوامل موثر بر آبشستگی اطراف دماغه بررسی وبا تغیی در طراحی آنها میزان آن را به حداقل برسانند.در این تحقیق اثر شیب جانبی دیواره ها و میزان نفوذپذیری سازه و اثر استغراق در آبشکن ها بر میزان آبشستگی اطراف دماغه با استفاده از مدل عددی بررسی شد. به همین منظور سه شیب جانبی، سه میزان تخلخل نتایج این تحقیق نشان داد که شیب 45 درجه دیواره سبب کاهش میزان آبشستگی نسبت به شیب 60 و75 درجه در حالت نفوذپذیری 30 و50 درصد و نفوذناپذیر است. بنابراین استفاده از شیب جانبی 45 درجه برای طراحی ابشکن های نفوذپذیر توصیه می گردد. همچنین افزایش تخلخل تا 50 درصد، در این میزان شیب دیواره، عمق آبشستگی را نشان داده که توصیه می شود.

لینک کمکی