فایل رایگان مقايسه ي روش هاي برآورد بار معلق رسوب در بالادست و پايين دست سد مخزني دز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه ي روش هاي برآورد بار معلق رسوب در بالادست و پايين دست سد مخزني دز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بار رسوبی ازعوامل مهم تاثیرگذار بر عملکرد هیدرولیکی و ساختار ریخت شناسی رودخانه ها است. به علاوه اقدامات مهندسی و بهره برداری ازمنابع آب رودخانه ها در گروی آگاهی از کمیت بار رسوبی آنها است. در این تحقیق به مطالعه میزان رسوب انتقالی در رودخانه دز بااستفاده از داده های دو ایستگاه هیدرومتری تله زنگ و با مدژ پرداخته شده است. اطلاعات این تحقیق از سازمان آب و برق خوزستان تهیه شد. جهت برآورد دقیق بار معلق رودخانه از روش های USBR، FAO و GEP استفاده شد. در ایستگاه تله زنگ برتری با روش GEP در سناریوی دوم و در ایستگاه بامدژ برتری با روش USBR است.

لینک کمکی