فایل رایگان مولفه هاي سه بعدي سرعت تحت تاثير استقرار پايه هاي V شکل عمودي بر جهت جريان با بستر صلب در قوس 180 درجه تند با استفاده از ANSYS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مولفه هاي سه بعدي سرعت تحت تاثير استقرار پايه هاي V شکل عمودي بر جهت جريان با بستر صلب در قوس 180 درجه تند با استفاده از ANSYS :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مقاله مدلسازی جریان پیرامون پایه های پل در خم رودخانه به صورت سه بعدی انجام گردید. برای مدلسازی از نرم افزار ANSYS FLUENT استفاده شد. از مدل آشفتگی K برای مدلسازی آشفتگی استفاده شد. در این مدلسازی از پایه های استوانه ای با قطر 5 سانتی متر با قرارگیری در سه موقعیت مختلف، استفاده شد. با استقرار پایه ها در موقعیت 120 درجه، در این مقطع، افزایش سرعت مماسی و همچنین ظهور سرعت های منفی مشاهده می شود. اگرچه مقادیر این سرعت های منفی حول پایه ها از مقادیر متناظر آن با استقرار پایه در موقعیت 60 و 90 درجه کمتر می باشد.

لینک کمکی