فایل رایگان ارزيابي خوردگي حفره اي آلياژ آلومينيوم 5083 در محيط اتمسفري سواحل خليج فارس و محيط آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي خوردگي حفره اي آلياژ آلومينيوم 5083 در محيط اتمسفري سواحل خليج فارس و محيط آزمايشگاهي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

از جمله آلیاژهای کاربردی در صنایع دریایی، آلیاژ آلومینیوم 5083 است که با توجه به کاربرد آن در صنایعحساس دریایی، بررسی رفتار خوردگی حفره ای آن در محیط اتمسفری دریا ضروری است. خورندگی درحاشیه ی خلیج فارس در وضعیت وخیمی قرار دارد و دلیل اصلی آن نزدیک بودن به دریا و شوری هوا در اینمنطقه است. در این پژوهش با توجه به متغیرهای آب و هوایی ارائه شده، جزیره ی قشم از جمله مناطق با حدخوردگی بی نهایت معرفی و نمونه گذاری میدانی در این منطقه انجام گرفت. هدف از پژوهش حاضر بررسیخوردگی حفره ای آلیاژ آلومینیوم 5083 در محیط آزمایشگاهی با استفاده از دستگاه پاشش مه نمک و محیطاتمسفر میدانی جزیره ی قشم است. به منظور مشاهده ی سطح رویی و مقطع نمونه ها، از میکروسکوپ الکترونیروبشی گسیل میدانی و برای آنالیز فازی، از دستگاه پراش سنج پرتو ایکس استفاده شد. از دلایل حفره دار شدناین آلیاژ حل شدن برخی از فازهای بین فلزی آندی مانند Mg(2)Si و (MgAl(2 است که فاز آندی غالب این آلیاژ(MgAl(2 و عمق حفره به وجود آمده از این فاز در حدود 40m و عرض آن بیش از 180m است.

لینک کمکی