فایل رایگان بررسي اعمال پوشش آلومينايدي به روش گازي بر فولاد HP-Micro جهت مقابله با کربوريزاسيون و کک گيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اعمال پوشش آلومينايدي به روش گازي بر فولاد HP-Micro جهت مقابله با کربوريزاسيون و کک گيري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در این تحقیق جهت مقابله با نشست کک و کربوریزاسیون سطح، نمونه های فولاد HP-Micro به روش سمنتاسیونبیرون از پودر (روش گازی) با ترکیب پودر پوشش دهی 20 درصد آلومینیوم، 10 درصد آمونیوم کلرید و 70درصد آلومینا در دمای 1050 درجه سانتیگراد به مدت 4 ساعت پوشش داده شدند. سپس جهت بررسی مقاومتبه کک گیری، عملیات کراکینگ در دمای 1000 درجه سانتیگراد درون کوره تیوپی به مدت 20 دقیقه در محیطحاوی گاز اتان و آرگون انجام شد، و عملکرد نمونه های پوشش داده شده با نمونه های بدون پوشش مورد مقایسهقرار گرفت. نتایج بررسی های میکروسکوپی نشان داد که پس از در معرض قرار گرفتن نمونه ها در محیط حاویاتان و آرگون، در سطح فولاد HP-Micro بدون پوشش، جوانه های کک رشته ای تشکیل شده، که نشان دهنده عدم حفاظت لایه (Cr(2)O(3 از سطح است؛ در حالیکه در سطح نمونه ی پوشش داده شده، کربن به صورت پراکنده روی سطح توزیع شده است. علت این پدیده عدم وجود سطح فعال برای جوانه زنی کک رشته ای است. آزمون کربوریزاسیون در دمای 1100 درجه سانتیگراد به مدت 48 ساعت انجام شد. مقطع عرضی نمونه ها پس ازکربوریزاسیون نیز نشان داد که پوشش آلومینایدی به خوبی توانسته است از نفوذ کربن به داخل ساختار جلوگیری کند.

لینک کمکی