فایل رایگان بررسي خواص پوشش کامپوزيتي (Ni-SrFe(12)O(19 ايجاد شده در حمام واتس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي خواص پوشش کامپوزيتي (Ni-SrFe(12)O(19 ايجاد شده در حمام واتس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این بررسی پوشش کامپوزیتی نیکل-هگزا فریت استرانسیم بر فولاد ساده کربنی با غلظت های مختلف درحمام واتس و با استفاده از روش رسوب دهی الکتریکی تهیه شد و تاثیر ذرات مغناطیسی هگزافریتاسترانسیم مورد بررسی قرار گرفت. غلظت این ذرات به مقادیر مختلفی در حمام آبکاری تغییر یافت کهبراساس بررسی های انجام شده میزان بهینه غلظت ذرات هگزا فریت استرانسیم مقدار 5 گرم بر لیتر بدستآمد. با کنترل این مقدار از ذرات در حمام آبکاری می توان، به حداکثر مطلوبیت خواص شیمیایی و مکانیکیاز جمله مقاومت به خوردگی، مقاومت سایشی و میکروسختی دست یافت. نتایج آزمون های خوردگی وسختی سنجی حاکی از آن است که پوشش کامپوزیتی نیکل-هگزافریت استرانسیم به دست آمده از حمامآبکاری با غلظت 5 گرم بر لیتر پودر هگزافریت استرانسیم، دارای بهترین توزیع ذرات پودر و بالاترین مقدارمقاومت به خوردگی است. همچنین بیشترین میزان میکروسختی را نسبت به پوشش های کامپوزیتی با مقادیردیگری از غلظت پودر دارد.

لینک کمکی