فایل رایگان بررسي ريزساختار سختي و استحکام پيوند پوشش سرمتي Cr(3)C(2)-NiCr ايجاد شده روي اجزاي محفظه احتراق توربين گازي توسط فرآيند HVOF

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ريزساختار سختي و استحکام پيوند پوشش سرمتي Cr(3)C(2)-NiCr ايجاد شده روي اجزاي محفظه احتراق توربين گازي توسط فرآيند HVOF :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

ایجاد پوشش های بر پایه ی کاربید کروم به دلیل مقاومت به اکسیداسیون و سایش عالی تا دماهای 850C، برای افزایش عمر برخی از قطعات داغ توربین گازی تک شفت 120 مگاواتی توسط شرکت توربوتک هدف گذاری شده است. در این راستا، ترکیب(Cr(3)C(2)(80Ni20Cr توسط فرایند پاشش HVOF بر زیرایههایی از جنس سوپر آلیاژ Hastelloy X اعمال شد. ریزساختار پوشش حاصل، توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکون الکترونی گسیل میدانی بررسی شد. تولولسنجی پوشش با استفاده از آنالیز تصویرمیکروسکوپی نوری انجام شد. استحکام پیوند و میکرو سوتی پوشش مطابق با استاندارد ASTM C633 و ASTM E384اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که پوشش بهینه دارای ساختار متراکم و فاقد هرگونه ترک بود. انحلال ذرات کاربیدی (Cr(3)C(2 در فاز فلزی NiCr در ریزساختار پوشش مشاهده شد. درصد تخلخل، استحکام پیوند و ریزسوتی پوشش بهینه به ترتیب 0/9% بیشتر از 68MPa و حدود (935HV(0.3 اندازه گیری شد.

لینک کمکی