فایل رایگان تاثير غلظت نانو ذرات آلومينا بر مقدار نشست و رفتار خوردگي پوشش کامپوزيتي (Co-P-nanoAl(2)O(3

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير غلظت نانو ذرات آلومينا بر مقدار نشست و رفتار خوردگي پوشش کامپوزيتي (Co-P-nanoAl(2)O(3 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پوشش های کامپوزیتی از جمله پوشش هایی هستند که به لحاظ خواص مناسب نظیر مقاومت به خوردگی،مقاومت به اکسیداسیون و سختی مورد توجه قرار گرفته اند. در این تحقیق پوشش کامپوزیتی (Co-P-nanoAl(2)O(3 با استفاده از تکنیک رسوب دهی الکتریکی به روش جریان مستقیم بر زیر لایه AISI430 پوشش داده شد. کیفیت پوشش و مقاومت به خوردگی آن با تغییر مقدار آلومینا (3، 4، 5 و 6g/L) در حمام موردمطالعه قرار گرفت. به منظور بررسی مورفولوژی پوشش و آنالیز پوشش تشکیل شده به ترتیب از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروآنالیز EDSاستفاده شد. نتایج نشان داد که در حمام حاوی 5g/L آلومینا، پوشش تشکیل شده کاملا یکنواخت و پیوسته است؛ در حالی که با افزایش یا کاهش مقدار آلومینا، امکان تشکیل پوشش مناسب بر کل سطح زیر لایه وجود ندارد. به منظور بررسی مقاومت به خوردگی، آزمون های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در محلول آبی 3/5 درصد وزنی NaCl روی نمونه های پوشش دار و بدون پوشش اعمال گردید. نتایج آزمون های پلاریزاسیون تافل و الکتروشیمیایی نیز با تصاویرمیکروساکوپی مطابقت داشت و نشان داد که پوشش تشکیل شده در حمام حاوی 5g/L آلومینا بیشترین مقاومت به خوردگی را دارد.روی نمونههای

لینک کمکی