فایل رایگان تهيه و مطالعه اثر آلايش Zn بر خواص الکتريکي و اپتيکي فيلم هاي نازک نانوساختاري (SnS(x با روش سل- ژل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تهيه و مطالعه اثر آلايش Zn بر خواص الکتريکي و اپتيکي فيلم هاي نازک نانوساختاري (SnS(x با روش سل- ژل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این تحقیق، فیلم های نازک (SnS(x به روش سال-ژل و پوشاش دهی چرخشی روی بسترهای شیشه ای تهیهشدند. اثر آلایش Zn بر خواص الکتریکی، اپتیکی و ساختاری فیلم های نازک SnSx مورد بررسی قرارگرفت. خواص ساختاری فیلم های نازک SnSx به وسیله آنالیز پراش پرتو X نشان می دهد که فیلم ها دارای سااختار بلوری ارتورومبیک هستند. طیف تراگسیل فیلم ها به وسیله طیف سنج نوری UV-VIS اندازه گیری شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) نشان میدهدکه با افزایش آلایش Zn موفولوژی سطح تغییر می کند. نتایج اثر هال نشان می دهد با افزایش غلظت آلایش Zn پویایی و غلظت حامل کاهش و فیلم ها رسانندگی الکتریکی نوع n را دارند.

لینک کمکی