فایل رایگان مشخصه يابي پوشش اکسي نيتريد CrAlON

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مشخصه يابي پوشش اکسي نيتريد CrAlON :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پوشش های حاوی ترکیبات اکسیدی و نیتریدی نسبت به پوشش های نیتریدی متداول مزایایی دارند و در بعضی کاربردها جایگاه خاصی پیدا کرده اند. در این پژوهش پوشش های اکسی نیترید کروم- آلومینیوم در دو حالت کم اکسیژن و اکسیژن بالا که با فرایند رسوب فیزیکی بخار قوس کاتدی تولید شده اند، مشخصه یابی شده و تاثیر اکسیژن در آنها بررسی شده است. مشخصه یابی پوشش ها با آنالیز عنصری و فازی، تعیین پروفیل سطح و سختی سنجی، اندازه گیری ضریب اصطکاک در آزمایش های سایش پین روی دیسک و مقایسه خوردگی نمونه های پوشش دار در آزمون مه نمک انجام گرفت. یافته های آزمایشگاهی نشان داد که نمونه با درصد بیشتر اکسیژن به دلیل حضور ترکیبات CrN و CrAIN در پوشش، مقاومت به خوردگی بهتری نسبت به نمونه کم اکسیژن از خود نشان می دهد. در آزمایش سایش، نمونه اکسیژن بالا مقاومت سایشی بیشتری را تجربه نمود؛ در آغاز ضریب اصطکاک کمتری نشان داد اما پس از مسافت 100 متر ضریب اصطکاک نمونه کم اکسیژن و اکسیژن بالا به ترتیب 0/15 و 0/22 اندازه گیری شد.

لینک کمکی